Артьомов Микола Прокопович


Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

Місце роботи:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова
завідувач кафедри


інформаційна сторінка науковця на сайті університету: http://khntusg.com.ua/staff/artomov-mikola-prokopovich/

ORCID: 0000-0002-2947-2664
Укрпатент
Scopus
Scopus
4
1
1
20200903
Web of Science
WoSPublons
2
20200903
GoogleScholar
GoogleScholar
89
164
7
20200903

Науковий доробок в БД "Праці науковців ХНТУСГ" та БД "Охоронні документи"

Бібліографічний опис Посилання
2019
1 Артьомов, Микола Прокопович.
Покращення транспортного процесу при перевезенні зерна [Текст] / М. П. Артьомов // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 16-17 трав. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 67-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
2 Артьомов, Микола Прокопович.
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2019. - № 2 (12). - С. 60-65. - Бібліогр.: с. 63-64
3
Агрономія [Текст] : метод. вказівки до виконання кваліфікац. роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної (або заочної) форми навчання спеціальності 201 "Агрономія" / Л. М. Пузік, В. К. Пузік, М. П. Артьомов, В. М. Власовець, В. А. Бондаренко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 44 с. - Б. ц.
4 Пузік, Людмила Михайлівна.
Врожайність та збереженність картоплі залежно від сортових особливостей [Текст] / Л. М. Пузік, Н. О. Любимова, М. П. Артьомов // Trends in Science and Tehnology : RS Global International, Scientific and Practical Conference. - Warsaw, 2019. - Vol. 1. - С. 29-35.
5 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив складу транспортного комплексу на процес збирання зернових культур [Текст] / М. П. Артьомов, М. О. Циганенко // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 16-17 трав. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 149-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
6 Курило, А. В.
Аналіз факторів керованості сільськогосподарських агрегатів [Текст] / А. В. Курило, С. І. Ген, М. П. Артьомов // Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Молодь і технічний прогрес в АПВ ", м. Харків; 4 квіт. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Т. 2. - С. 170-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
7 Артьомов, Микола Прокопович.
Вдосконалення тракторів використанням інтелектуальних автоматизованих систем управління [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, М. Г. Макаренко // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Вип. 199 : Механізація с.-г. вир-ва. - С. 160-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
8 Обжа, В. В.
Підвищення ефективності експлуатації сільськогосподарського агрегату на базі трактора загального призначення [Текст] / В. В. Обжа, М. П. Артьомов // Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Молодь і технічний прогрес в АПВ ", м. Харків; 4 квіт. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Т. 2. - С. 172-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
9631.5(072) К 32
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" [Текст] : метод. вказ. до її викон. студ. другого (магістер.) рівня вищ освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 201 Агрономія / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: Л. М. Пузік [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 48 с. - Б. ц.
Повний текст
2018
10 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропром., ліс. та трансп. комплексів. - 2018. - № 11. - С. 175-180. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISSN 2311-441Х
11631.372(072) Х 69
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки для викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. Т. Лебедєв [та ін.]. - Харків : б. в., 2018. - 46 с. : рис., табл. - Б. ц.
12 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки мобільних машин методом парціальних прискорень [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Матеріали 82-ї науково-технічної та науково-методичної конференції університету ХНАДУ : (м. Харків, 7-11 трав. 2018 р.) / Харк. нац. автомобільно-дорожний ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2018. - С. 84-86.
13 Артьомов, Микола Прокопович.
Теоретичне визначення кінематичного радіусу колеса автомобіля [Текст] / М. П. Артьомов, А. У. Абдулгазіс, М. А. Подригало // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24-25 трав. 2018 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ТОВ "Планета-Прінт", 2018. - С. 24-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
14 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив рушіїв мобільної машини на ущільнення поля [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Матеріали науково-технічної та науково-методичної конференції університету ХНАДУ : (м. Харків, квіт. 2018 р.) / Харк. нац. автомобільно-дорожний ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2018. - С. 76-78.
15 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення впливу рушіїв мобільної машини на ущільнення поля [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Новітні технології - для захисту повітряного простору : Восьма наук. конф. ХУПС ім. Івана Кожедуба. - Харків : ХУПС, 2018. - С. 243.
16 Artiomov, Nikilay.
The Influence of Changes in the Vertical Acceleration of Tractor Unit on Soil Compaction during Field Operations [Text] / Nikilay Artiomov // European Agrophy sical Institute. - 2018. - Vol. 5, № 2. - P. 121-130.
17
Determination of output-input ratio of mobile machine wheeled mover [Text] / N. Artiomov, M. A. Podrigalo, A. Abdulgazis, U. Abdulgazis // International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment : Sevastopol, 10-14 September 2018. - Sevastopol, 2018. - Vol. 224 (30 October), № 02101. - P. 1-6.
Повний текстПовний текст
18
Трактори і автомобілі [Електронний ресурс] : метод. вказ. для виконан. лаборатор. робіт розділу. Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів / Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. Т. Лебедєв [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2018. - 46 с. - Б. ц.
Повний текст
19
The Influence of the driving speed and vertical acceleration of the mobile machine on the change of soil packing [Text] / Nikilay Artiomov, D. Klets, V. Boldovskyi, A. Makovetskyi, A. Makovetskyi, K. Kostyk // International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018. - Vol. 7, № 4.3. - P. 179-184.
Повний текст
20 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив вертикальних прискорень на процес ущільнення ґрунту від взаємодії коліс з опорною поверхнею [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Міжнародна науково-практична конференція Луганського національного аграрного університету : (м. Харків, 20-23 лют. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 177-179.
21 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2018. - № 13. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
22 Артьомов, Микола Прокопович.
Інноваційні методи дослідження динаміки колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-25 трав. 2018 р.). - Київ, 2018. - С. 174-177.
23
Вплив швидкості руху і вертикальних прискорень мобільної машини на зміну ущільнення ґрунту [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец, В. М. Болдовський, А. В. Маковецький, К. О. Костик // Технології та інфраструктура транспорту : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 14-16 трав. 2018 р.). - 2018 : УкрДУЗТ, 2018. - С. 89-91.
24 Artiomov, Nikilay.
Analyzing the dynamics of a single car wheel [Text] / Nikilay Artiomov, M. A. Podrigalo, A. Abdulgazis // International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment : International Conference, Sevastopol, 10- 14 September 2018. - Sevastopol, 2018. - Vol. 224, № 02102
Повний текстПовний текст
25 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение кинематического радиуса колеса автомобиля [Текст] / Н. П. Артемов, А. У. Абдулгазис, М. А. Подригало // Інженерія природокористування. - 2018. - № 2 (10). - С. 6-14.
2017
26 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив зміни вертикальних прискорень машинно-тракторних агрегатів на ущільнення ґрунту при виконанні агротехнічних операцій [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2017. - № 2(8). - С. 90-95. - Бібліогр.: с. 94.
27 Артьомов, Микола Прокопович.
Розвиток творчої активності студентів використанням інтерактивних методів навчання при вивченні курсу "Конструкція тракторів і автомобілів" [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, М. Г. Макаренко // Матеріали конф. - Харків, 2017. - С. 30-33.
28 Шуляк, Михайло Леонідович.
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату [Текст] / М. Л. Шуляк, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. П. Мальцев // Системи управління, навігації та зв’язку : вісник. - Полтава, 2017. - № 3 (43). - С. 38-42.
29Пат. 113681 Україна, МПК G01L 3/24 (2006.01), G01L 5/13 (2006.01).
Спосіб контролю експлуатаційних режимів роботи машинно-тракторних агрегатів / А. Т. Лебедєв, М. А. Подригало, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, В. П. Мальцев ; власники: Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, А. Т. Лебедєв, М. А. Подригайло, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, В. П. Мальцев. - № u 201608069 ; Заявл. 21.07.2016 ; Опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. - 3 с. : рис. - Б. ц.
30 Артьомов, Микола Прокопович.
Щодо впровадження рейтингової системи оцінки знань студентів [Текст] / М. П. Артьомов // Матеріали конф. - Харків, 2017. - С. 83-85.
31631.3(075) Б 83 Бородіна, Ганна Іванівна.
Англійська мова [Текст] : підручник для інженерних фахів вищ. аграр. навч. закладів / Г. І. Бородіна, А. М. Спєвак, М. П. Артьомов. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Факт, 2017. - 260 с. - ISBN 978-966-637-844-9 :
32 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання сучасних пристроїв для контролю динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, А. М. Аюбов // Інженерія природокористування. - 2017. - № 2(8). - С. 78-83. - Бібліогр.: с. 82.
33
Development of automotive computer systems based on the virtualization of transportation processes management [Text] / O. Aleksiyev, V. Aleksiyev, D. Klets, Nikilay Artiomov, A. Kurenko, I. Rohozin, S. Novichonok, V. Khabarov, B. Kruk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - Vol. 6, Issue 3 (90). - P. 14-25.
Повний текст
2016
34Пат. 112687 Україна, МПК (2016.01) A01D 33/00 A01D 33/08 (2006.01) A01D 17/06 (2006.01) B07B 13/10 (2006.01).
Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В. М. Булгаков, Л. М. Тіщенко, М. П. Артьомов, Я. М. Михайлович, М. Коренко, Х. І. Бєлоєв, Б. Г. Борісов, Д. Н. Ірінчєв ; власник: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - № a 2014 12047 ; Заявл. 07.11.2014 ; Опубл. 10.05.2016, Бюл. № 19. - 3 с. - Б. ц.
35629.015 А 86 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку впливу колісного рушія на грунт [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту. - Суми, 2016. - № 10/1 (29). - С. 33-37. - (Серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів")
36Пат. 112686 Україна, МПК (2006.01) A01D 33/00 A01D 33/08 (2006.01) A01D 17/06 (2006.01).
Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В. М. Булгаков, Л. М. Тіщенко, М. П. Артьомов, О. В. Ковальчук, М. Коренко, Х. І. Белоєв, Б. Г. Борисов, Д. М. Ірінчєв ; власник: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - № a 2014 12046 ; Заявл. 07.11.2014 ; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. - 2 с. - Б. ц.
37 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення динамічних характеристик сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, М. Л. Шуляк // Вібрації в техніці та технологіях. - 2016. - № 3 (83). - С. 5-10.
38
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями [Текст] / М. Л. Шуляк, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Є. І. Калінін // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. - № 4. - С. 218-226.
39 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення керованості мобільних машин моделюванням парціальних прискорень [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Новітні технології для захисту повітряного простору : матеріали наук. конф. - Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба , 2016. - С. 241.
40 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Визначення дінамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації / М. П. Артьомов // Вісник аграрної науки. - Київ : Аграрна наука, 2016. - № 7. - С. 38-42
41 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динамічних параметрів та тягового опору МТА [Текст] / М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, О. В. Кот // Збірник наук. праць ВНАУ. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - Вип. 2 (94), Т. 1. - С. 5-11. - (Серія: Технічні науки)
42629.3.016 А 86 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення динамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації / М. П. Артьомов // Вісн. аграр. науки. - 2016. - № 7. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
2015
43 Артемов, Николай Прокофьевич.
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подригало, Д. В. Абрамов, Шуляк М. Л. // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 9 (1118). - С. 98-107. - (Серія: Автомобіле- та тракторобудування)
44 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка тягово-динамічних властивостей на основі прискорення трактора [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, М. Л. Шуляк, Ю. М. Кулаков // Інженерія природокористування. - Харків, 2015. - № 1 (3). - С. 84-90.
45 Артьомов, Микола Прокопович.
Вдосконалення методів оцінки властивостей маневреності мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец // Технічний прогрес у с.-г. виробництві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та ІХ Всеукр. конф.-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграр. інженерії, 21-23 трав. - Глеваха, 2015. - С. 152-155.
46 Артемов, Николай Прокофьевич.
Зависимость силы сопротивления движению тракторного агрегата от переменной массы сельскохозяйственной машины [Текст] / Н. П. Артемов // Agricultural machinery. - 2015. - № 4. - С. 10-13.
47 Артьомов, Микола Прокопович.
Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв // Агроінженерні дослідження : Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту . - Львів : ЛНАУ, 2015. - Вип. 18. - С. 22-31.
48 Подригало, Михаил Абович.
Оценка неопределенности измерения линейных ускорений [Текст] / М. А. Подригало, Н. П. Артемов, Д. М. Клец // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2015. - № 2 (4). - С. 113-118.
49
Синхронізація руху транспортного агрегату та комбайна під час виконання спільних технологічних операцій рослинництва [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, Д. В. Берладін // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ХНТУСГ, 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва . - С. 34-40. - Бібліогр.: с. 39-40
5062-192(06) В 53
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції [Текст] / М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, І. В. Колєснік, Ю. Ю. Козлов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту / ХНТУСГ. - Харків : ХНТУСГ, 2015. - Вип. 163: Проблеми надійності машин та засобів механізації с.-г. вир-ва. - С. 84-89. - Бібліогр.: с. 88-89
Повний текст
51 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ХНТУСГ, 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва. - С. 181-185. - Бібліогр.: с. 185
52 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки і креативності мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ХНТУСГ, 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва. - С. 19-27. - Бібліогр.: с. 26-27
53 Гриненко, О. А.
Дослідження відповідності вимогам технічного регламенту безпеки машин агрегатів ґрунтообробних виробництва ТОВ "ЛКМЗ" [Текст] / О. А. Гриненко, С. А. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків, 2015. - Вип. 156: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 335-345.
54 Подригало, Михайло Абович.
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин [Текст] / М. А. Подригало, Н. П. Артемов, Д. В. Абрамов, М. Л. Шуляк // Вісник НТУ "ХПІ" : збірник наук. праць. - Харків : НТУ ХПІ, 2015. - № 9 (1118). - С. 98-107.
55 Артемов, Николай Прокофьевич.
Использование фильтра для повышения точности исследований динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, Шуляк М. Л. // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - Вип. 226. - С. 290-295. - (Серія: Техніка та енергетика АПК)
56 Кушнарев, А. С.
Биосферные основы повышения продуктивности земледелия [Текст] / А. С. Кушнарев, Н. П. Артемов // Інженерія природокористування. - 2015. - № 1 (3). - С. 16-22.
57 Артьомов, Микола Прокопович.
Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, О. В. Кот // Сільськогосподарські машини : збірник наук. ст. - Луцьк : ЛНТУ, 2015. - Вип. 32. - С. 10-18.
58 Лебедєв, Анатолій Тихонович.
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, І. А. Лебедєва // Збірник наук. праць Вінницького аграр. ун-ту. - Вінниця, 2015. - Вип. 1 (89). - С. 57-61. - (Серія: Техн. науки)
59 Лебедєв, С. А.
Визначальний параметр стану гідрооб’ємного рульового керування трактора [Текст] / С. А. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. С. Шеїн, І. В. Колєснік // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 8 (1117). - С. 11-18. - (Серія: Автомобіле- та тракторобудування)
60 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення ефективності використання ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 10 (1119). - С. 9-17.
61 Артьомов, Микола Прокопович.
Керованість і стійкість руху ґрунтообробних мобільних сільськогосподарських агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Наук. вісник Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь : ТДАТУ, 2015. - Вип. 5, Т. 1. - С. 89-99.
2014
62631.172(06) В 53 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення наглядовості параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки / ХНТУСГ. - Х., 2014. - Вип. 148: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 263-267. - Бібліогр.: с. 266-267. - ISBN 5-7987-0176Х
63 Мигущенко, Р. П.
Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик [Текст] / Р. П. Мигущенко, М. П. Артьомов, О. Ю. Кропачек // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". - Харків, 2014. - Вип. 6. - С. 145-150. - (Серія: Математичне моделювання в техніці і технологіях)
64 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо залежності тягової динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів від технічного стану [Текст] / М. П. Артьомов, А . Т. Лебедєв, О. В. Кот // Інженерія природокористування. - 2014. - № 2. - С. 9-14. - Бібліогр.: с. 13
Повний текстПовний текст
65 Подрыгало, Михаил Абович.
Экспериментальное определение тяговых показателей тракторов по динамике их разгона [Текст] / М. А. Подрыгало, Н. П. Артемов // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2014. - Vol. 15, № 7. - С. 47-53.
66 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки сил мобільного агрегату в неусталеному режимі моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. - Житомир, 2014. - Вип. 2, Т. 4, Ч. 1. - С. 96-103.
67 Артемов, Николай Прокофьевич.
Оценка устойчивости движения колесных мобильных машин с учетом нелинейного бокового увода шин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подрыгало, Д. М. Клец // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Междунар. науч.-техн. конф. - Минск : НПЦ НАН Беларуси, 2014. - С. 103-109.
68 Лебедев, Анатолий Тихонович.
Оценка работы мобильной машины при нестабильном движении [Текст] / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов // Механіка та машинобудування. - 2014. - № 2. - С. 76-84.
69 Подрыгало, Михаил Абович.
Обеспечение управляемости и устойчивости мобильных машин при установившемся движении [Текст] / М. А. Подрыгало, Д. М. Клец, Н. П. Артемов // Ученые записки Крымского инженерно-пед. ун-та. - 2014. - Вып. 43: Технические науки. - С. 21-25.
2013
70
Трактори і автомобілі. Технологічні основи мобільних енергетичніх засобів. Ч. 7 [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : Факт, 2013. - 228 с. - Б. ц.
71 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення кількості ступенів рухливості машинно-тракторних агрегатів та їх вплив на керованість [Текст] / М. П. Артьомов // Сільськогосподарські машини : збірник наук. ст. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - Вип. 24. - С. 9-18.
72 Артьомов, Микола Прокопович.
Методологія оцінки функціональної стабільності машинно-тракторного агрегату за критерієм стійкості руху [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник НТУ "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2013. - № 29 (1002). - С. 58-65.
73 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Тягово-енергетичний аналіз неусталеного руху тракторного агрегату [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Збірник наук. пр. УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого. - Дослідницьке, 2013. - Вип. 17(31), кн. 2. - С. 280-293.
74 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення сил опору ґрунтообробного знаряддя в неусталеному режимі моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Механізація та електрифікація сільського господарства. - Глеваха, 2013. - Вип. 98, Т. 2. - С. 222-232.
75Пат. 79414 Україна, МПК (2013.01) G01P 15/00 G01P 15/00 G01P 15/00.
Пристрій для підвищення точності встановлення датчиків прискорень на засобах транспорту / М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. В. Байцур, Д. М. Клец, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, В. В. Задорожня ; власники: Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т, М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. В. Байцур, Д. М. Клец, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, В. В. Задорожня. - № u 2012 10727 ; Заявл. 14.09.2012 ; Опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 2 с. - Б. ц.
76Пат. 82732 Україна, МПК (2013.01) G01L 1/00.
Спосіб визначення сили опору сільськогосподарських машин / С. А. Лебедєв, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, О. В. Кот ; власник: Харк. філія держ. наук. установи "Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого". - № u 2013 00215 ; Заявл. 04.01.2013 ; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. - 2 с. - Б. ц.
77
Трактори і автомобілі. Ч. 8. Практикум. Основи теорії та розрахунку тракторів і автомобілів [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : Факт, 2013. - 256 с. - Б. ц.
78Пат. 83617 Україна, МПК (2013.01) G01G 17/00.
Спосіб визначення маси сільськогосподарської машини / С. А. Лебедєв, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, О. В. Кот ; власник: Харк. філія держ. наук. установи "Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого". - № u 2013 00216 ; Заявл. 04.01.2013 ; Опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18. - Б. ц.
79 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Обґрунтування ефективності використання ґрунтообробних агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Збірник наук. пр. УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого. - Харків, 2013. - Вип. 17(31), кн. 2, т. 2. - С. 280-293.
80 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання фільтра Баттерворта для підвищення точності дослідження динаміки машинно-тракторних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Вібрації в техніці і технологіях. - 2013. - № 2 (70). - С. 153-158.
81 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение управляемости и устойчивости движения машинно-тракторных агрегатов моделированием парциальных ускорений [Текст] / Н. П. Артемов // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture : An International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery. - 2013. - Vol. 15, № 7. - С. 151-156. - Библиогр.: с. 155-156. - ISSN ISSN 1730
8222.2я73 М 55
Mechanics [Текст] : lectures on physics: навч. посіб. / О. І. Спольнік, В. Г. Власенко, І. В. Волчок, Л. М. Каліберда, М. О. Чегорян. - Харків : Міськдрук, 2013. - 259 с. : il. - ISBN 978-617-619-067-7 : 20.00 грн.
83631.172(06) В 53 Лебедєв, Анатолій Тихонович.
Динамічний метод оцінки працездатності тракторного агрегату [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки / ХНТУСГ. - Харків, 2013. - Вип. 135: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 129-140. - Бібліогр.: с. 139. - ISBN 5-7987-0176Х
2012
84
Журнал "Завдання-звіт" для виконання лабораторних робіт за темою "Трансмісія" [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; Методцентр ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 55 с. - Б. ц.
85
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 46 с. - Б. ц.
86
Гальмівні системи колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 29 с. - Б. ц.
87
Метод парциальных ускорений и его применение в теории автомобиля и трактора. Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов [Текст] : сборник / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, О. П. Алексеев, В. П. Волков, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский // Материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., 18-20 апр. 2012 г. / Омск ГНУ СибАДИ. - Сургут, 2012. - С. 10-14
88629.3.018.7:621.3.088.3 П 35 Артьомов, Микола Прокопович.
Питання точності вимірювань під час динамічних випробувань мобільних машин / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. І. Коробко // Метрологія та прилади. - 2012. - № 5. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
89 Артьомов, Микола Прокопович.
Динамічні випробування датчиків прискорень на лабораторному вібростенді [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец // Вібрації в техніці і технологіях. - 2012. - № 2 (66). - С. 5-9.
90 Артемов, Николай Прокофьевич.
Мобильный регистрационно-измерительный комплекс для проведения динамических испытаний колесных машин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подригало, Д. М. Клец, Д. В. Абрамов, А. И. Коробко, О. А. Назарько, А. Н. Мостовая, В. О. Тесля // Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов : материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., г. Сургут, 18-20 апр. 2012 г. - Омск : ГНУ СибАДИ, 2012. - С. 19-23.
91 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Нове керівництво профспілки [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 2012. - № 99. - С. 2
92629.01 М 54
Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский, Д. М. Клец, А. И. Коробко, В. В. Задорожняя ; под ред. М. А. Подрыгало. - Х. : Міськдрук, 2012. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 214-218. - ISBN 978-617-619-054-7 : 35.00 грн.
93 Артьомов, Микола Прокопович.
Оценка динамики сельскохозяйственного агрегата с помощью метода парциальных ускорений [Текст] / М. П. Артьомов // Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов : материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., г. Сургут, 18-20 апр. 2012 г. - Омск : ГНУ СибАДИ, 2012. - С. 10-14.
94 Подригало, Михайло Абович.
Нормативне і метрологічне забезпечення динамічних випробувань мобільних машин [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, Д. М. Клец, А. І. Коробко // Новітні технології - для захисту повітряного простору : Восьма наук. конф. Харк. ун-ту Повітр. Сил ім. Кожедуба, 18-19 квіт. 2012 р. - Харків, 2012. - С. 348-349.
95 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення оптимальних параметрів для забезпечення функціональної стабільності мобільних ґрунтообробних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Наук. вісник Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь : ТДАТУ, 2012. - Вип. 2, Т. 1. - С. 108-115.
96
Радиус качения и оценка взаимодействия колеса мобильной машины с дорогой [Текст] / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, М. А. Подригало, А. В. Кот // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Харків, 2012. - Вип. 124: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 2. - С. 43-48. - Библиогр.: с. 47-48. - ISBN 5-7987-0176Х
97Пат. 74121 Україна, МПК (2012. 01) G05B 7/00.
Спосіб визначення парметрів руху агрегату та контролю технічного стану системи керування / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, П. М. Ярошенко ; власник: Сумський нац. аграр. ун-т. - № u 2011 12220 ; Заявл. 18.10.2011 ; Опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 2 с. - Б. ц.
98631.12(051) В 11 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку необхідної потужності ґрунтообробного агрегату методом парціальних прискорень [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2012. - Вип. 121: Технічний сервіс машин для рослинництва. - С. 118-123. - Бібліогр.: с. 122. - ISBN 5-7987-0176Х
99 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання методу парціальних прискорень при визначенні функціональної стабільності мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов // Актуальні проблеми технічного забезпечення внутрішніх військ : матеріали наук.-практ. семінару, Акад. внутр. військ МВС України. - Харків, 2012. - С. 24-27.
100 Артьомов, Микола Прокопович.
Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Збірник наук. праць Віннницького нац. аграр. ун-ту. - Вінниця, 2012. - Вип. 11 , Т. 1 (65). - С. 34-40. - (Серия: "Техн. науки")
2011
101631.3(06) С 36
Сільськогосподарські машини [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 21. Т.1. - Луцьк : Ред. - вид. відділ ЛНТУ, 2011. - 332 с. : граф., табл. - 10.00 грн.
102
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, В. Г. Волков, М. А. Подрыгало // Тракторы и сельхозмашины. - 2011. - № 1. - С. 16-18
103
Механізм керування поворотом тракторів і автомобілів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 20 с. - Б. ц.
104631.3(06) С 36
Сільськогосподарські машини [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 21. Т.1. - Луцьк : Ред. - вид. відділ ЛНТУ, 2011. - 332 с. : граф., табл. - 10.00 грн.
105 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження експлуатаційних параметрів та функціональної стабільності мобільних енергетичних засобів за коефіцієнтом корисної дії [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Харків, 2011. - Вип. 109: Проблеми техн. експлуатації машин. - С. 20-26. - Бібліогр.: с. 25-26. - ISBN 978-966-2579-20-8
106
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання по розділу "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 23 с. - Б. ц.
107
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 47 с. - Б. ц.
108
Гальмівні ситеми колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 29 с. - Б. ц.
109631.171(06) М 34 Заречный, А. А.
Обзор методов измерения сопротивления сельскохозяйственных машин [Текст] : сборник / А. А. Заречный ; науч. рук. Н. П. Артемов // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК" / ХНТУСГ, ННІ механотроніки і систем менеджменту. - Х., 2011. - С. 42. - ISBN 5-7987-0176 Х
110
Ходова частина гусеничних тракторів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 20 с. - Б. ц.
11162-192 В 53 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив зовнішніх чинників на динаміку, продуктивність і функціональну стабільність мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Харків, 2011. - Вип. 107: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 2. - С. 140-147. - Бібліогр.: с. 146-147. - ISBN 5-7987-0176 Х
112629.017 А 86 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - № 5. - С. 31-33. - Библиогр. в конце ст.
113
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 26 с. - Б. ц.
114629.017 С 36 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження методу парціальних прискорень для контролю руху мобільних сільськогосподарських агрегатів : сборник научных трудов / М. П. Артьомов // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. - Луцьк : Ред. - вид. відділ ЛНТУ, 2011. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
115 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, Д. М. Клец // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. збірник. - Львів, 2011. - Вип. 45. - С. 435-439.
116 Подригало, Михаил Абович.
Усточивость колесных машин как сложное эксплуатационное свойство [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, Н. П. Артемов // Автомобильный транспорт : сборник науч. трудов. - Москва : Росагромаш, 2011. - Вып. 29. - С. 179-183.
117 Артемов, Николай Прокофьевич.
Влияние коэффициента управляемости на динамику и функциональную стабильность мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов // Повышение эффективности использования ресурсов : сборник науч. докл. XVI Междунар. науч.-практ. конф. - Тамбов : ГНУ ВНИИТ, 2011. - С. 164-168.
118 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження критеріїв керованості мобільних с.-г. машин [Текст] / М. П. Артьомов // Загальнодерж. міжвідом. наук.-техн. збірник КНТУ. - Кіровоград, 2011. - Вип. 41: Конструювання, вир-во та експлуатация с.-г. машин, Ч. 1. - С. 265-272.
119 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики дослідження і визначення параметрів керованості мобільних с.-г. агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Наук. вісник ЛНАУ. - Луганськ : ЛНАУ, 2011. - Вип. 29: Техн. науки. - С. 73-80.
120 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив динаміки машинно-тракторних агрегатів на їх функціональну стабільність [Текст] / М. П. Артьомов // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. - Вінниця, 2011. - Вип. 7: Техн. науки. - С. 5-10.
2010
121631.3-182 А 86 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
До питання визначення критеріїв динаміки розгону колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегата в технічній експлуатації [Текст] : научное издание / М. П. Артьомов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Х., 2010. - Вип. 94 : Проблеми технічної експлуатації машин. Системотехніка і технології лісового комплексу. - С. 237-242. - Бібліогр.: с. 242. - ISBN 5-7987-0176Х
12287.4я73 Л69
Логіка [Текст] : метод. рек. та завдання щодо викон. самост. роботи студ. заоч. форми навчання екон. спец. / Л. О. Сухих, Л. В. Фірсова, І. П. Черних, Н. Я. Мокрецова, Л. І. Тараненко, М. П. Артьомов, Г. Ю. Омельченко ; ХНТУСГ ім. П.Василенка. - Х. : [б. и.], 2010. - 18 с. - б.ц.
123631.171(06) В 53 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харківського національного технічного університету сільсткого господарства імені Петра Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2010. - Вип. 103 : Механізація с.-г. вир-ва та перероб. с.-г. продукції. - С. 210-216. - Бібліогр.: с. 216
124 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2010. - Вип. 103 : Механізація с.-г. вир-ва та перероб. с.-г. продукції. - С. 210-216. - Бібліогр. наприкінці ст.
125
Ходова частина тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 26 с. - Б. ц.
126
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин (в порядке обсуждения) [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, О. П. Алексєєв, В. П. Волков, М. А. Подригало, О. С. Полянський // Наукові праці Луцького нац. техн. ун-ту. - Луцьк, 2010. - Вип. 28. - С. 32-36
127 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Робоче, гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 44 с. - Б. ц.
128 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання по розділу: "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков. - Харків : ХНТУСГ, 2010. - 22 с. - Б. ц.
129
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 47 с. - Б. ц.
130
Гальмівні системи колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 29 с. - Б. ц.
131Пат. 54188 Україна, МПК (2009) G01L 5/13.
Спосіб визначення та обмеження динамічних навантажень при роботі тракторного агрегату / А. Т. Лебедєв, М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, О. Г. Хворост, В. В. Задорожня, О. В. Кот ; власник: Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - № u 2010 06298 ; Заявл. 25.05.2010 ; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 2 с. - Б. ц.
132
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 55 с. - Б. ц.
13374.58(4УКР) З-41
Збірник завдань тестового контролю знань [Текст] : навч. посіб. з визначення професійної компетенції випускників вищих навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / ХНТУСГ ; уклад. Д. І. Мазоренко, уклад. А. К. Автухов, уклад. М. П. Артьомов, уклад. В. М. Антощенков, уклад. Р. В. Антощенков, уклад. М. В. Бакум, уклад. О. Ю. Браташевський, уклад. І. С. Бобрусь, уклад. В. К. Груколенко, уклад. Н. Г. Гончаренко, уклад. Л. В. Горбачова, уклад. Є. В. Журенко, уклад. В. І. Іванов, уклад. О. Д. Калюжний, уклад. Є. І. Калінін, уклад. О. М. Красноруцький, уклад. О. Б. Козій, уклад. М. М. Кірієнко, уклад. Н. Г. Косуліна, уклад. О. Ю. Клочко, уклад. Ю. І. Ковтун, уклад. С. О. Ляшенко, уклад. М. Г. Макаренко, уклад. О. М. Мороз, уклад. В. І. Пастухов, уклад. Л. П. Присяжна, уклад. А. Г. Полякова, уклад. С. О. Поляшенко, уклад. Л. М. Тіщенко, уклад. А. Г. Тридуб, уклад. О. А. Романашенко, уклад. С. О. Харченко, уклад. М. О. Циганенко, уклад. М. В. Черкашина, уклад. А. Г. Чигрин, уклад. І. О. Шевченко, уклад. С. В. Шушляпін, уклад. О. Є. Щербаков. - Х. : Місьдрук, 2010. - 291 с. - ISBN 978-966-1664-43-1 : 23.00 грн.
134631.171 В 53
Экспериментальные исследования движения легковых автомобилей в городском режиме [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов, В. Л. Файст, М. А. Подригало, Д. М. Клец // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / XНТУСГ. - Харків, 2010. - Вип. 93: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 1. - С. 384-389. - Библиогр.: с. 389. - ISBN 5-7987-0176Х
135 Артьомов, Микола Прокопович.
Застосування метода парціальних прискорень для оцінки керованості мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало // Технологии ХХІ века : материалы 16-й Междунар. науч.-метод. конф. - Алушта : СНАУ, 2010. - С. 14-16.
136
Применение метода парциальных ускорений при исследовании динамики автомобиля [Текст] : сборник / О. П. Алексеев, Н. П. Артемов, В. П. Волков, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств : материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., 18-20 мая 2010 г. - Пенза : ПГАСА, 2010. - С. 8-13
137Пат. 51162 Україна, МПК (2009) G05B 7/00.
Система контролю за траєкторією руху та витратою палива / Д. І. Мазоренко, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов ; власник: Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - № u 2009 12513 ; Заявл. 03.12.2009 ; Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13. - 2 с. - Б. ц.
138
Метод парціальних прискорювань і його застосування при дослідженні динаміки мобільних машин [Текст] : сборник / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, О. П. Алексєєв, В. П. Волков, М. А. Подригало, О. С. Полянський // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх віськ МВС України : збірник тез доповідей наук.-практ. конф., 16-18 берез. 2010 р. - Х., 2010. - С. 44-46
139
Механізм керування поворотом тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 29 с. - Б. ц.
140 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало // Наукове забезпечення з учбово-бойовій діяльності внутрішніх військ МВС : збірник тез доп. конф. - 2010. - С. 44-46
141
Оценка управляемости мобильных машин методом парциальных ускорений [Текст] : сборник / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, А. В. Кот, М. А. Подрыгало // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь, 2010. - Вип. 10, т. 5. - С. 65-71
2009
142
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Диференціали і ведучі мости колісних машин". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 21 с. - Б. ц.
143
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Роздавальні коробки, ходозменшувачі, збільшувачі крутного моменту (ЗКМ) і карданні передачі". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 16 с. - Б. ц.
144
Робоче гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з виконання лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, С. В. Шушляпін ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 46 с. - Б. ц.
145
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Коробки передач". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
146
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Ходова частина гусеничного трактора". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 16 с. - Б. ц.
147
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Муфти зчеплення". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
148
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки та журн. "Завдання-звіт" по вивч. дисц. "Трактори і автомобілі" для студ. ННІ "Переробка та харчові вир-ва". Ч. 1. Двигуни та електрообладнання / М. Г. Макаренко, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. М. Антощенков. - Х. : НМЦ, 2009. - Б. ц.
149
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 6 "Пневматичний привід гальма". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 13 с. - Б. ц.
150
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Ходова частина автомобіля". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 15 с. - Б. ц.
151
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Гальмові системи колісних тракторів і автомобілів". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 12 с. - Б. ц.
152
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Головна передача і механізми повороту гусеничних тракторів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 14 с. - Б. ц.
153
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Колеса і шини". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 13 с. - Б. ц.
154
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до викон. розрахунково-графіч. завдання по розд. "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 24 с. - Б. ц.
155
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Рульове керування". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
156
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки та журн. "Завдання звіт" по вивч. дисц. "Трактори і автомобілі" для студ. ННІ "Переробка та харчові вир-ва". Ч. 2. Трансмісія, ходова частина та механізми керування" / М. Г. Макаренко, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. М. Антощенков. - Х. : НМЦ, 2009. - Б. ц.
157 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Новий склад профкому - нові завдання на майбутнє [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 2009. - № 81. - С. 7
158 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
На летний отдых - к морю! [Текст] / Н. П. Артемов // Сіл. інженер. - 2009. - № 82. - С. 16
159631.171(06) В 53 Лебедєв, Анатолій Тихонович.
Оцінка працездатності трактора по змінних параметрах стану [Текст] : сборник научных трудов / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2009. - Вип. 89: Тракторна енергетика в рослинництві. - С. 11-26. - Бібліогр.: с. 25. - ISBN 5-7987-0176 Х
2008
160
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до викон. розрахунково-графіч. завдання по розд. "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков. - Х. : [б. и.], 2008. - 24 с. - Б. ц.
161
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Гальмові системи колісних тракторів і автомобілів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 12 с. - Б. ц.
162
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Рульове керування". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
163
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Колеса і шини". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 13 с. - Б. ц.
164
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Муфти зчеплення". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
165
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Диференціали і ведучі мости колісних машин". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 21 с. - Б. ц.
166631.171(06) В 53 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив динаміки та механіко-технологічних властивостей на функціональну стабільність машинно-тракторних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, П. М. Ярошенко // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Харків, 2008. - Вип. 75 : Механізація с.-г. вир-ва, Т. 1. - С. 495-499. - Библиогр.: с. 499
16762-192(06) В53 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо вирішення питання впливу динамічних навантажень на надійність роботи сільськогосподарського МТА [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2008. - Вип.69 : Проблеми надійності машин та засобів механізації с.-г. вир-ва. - С. 306-311. - Бібліогр.: с. 311. - ISBN 5-7987-0176Х
168
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Роздавальні коробки, ходозменшувачі, збільшувачі крутного моменту (ЗКМ) і карданні передачі". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 16 с. - Б. ц.
169
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Коробки передач". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
170
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 6 "Пневматичний привід гальма". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 13 с. - Б. ц.
171
Робоче, гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, С. В. Шушляпін. - Х. : [б. и.], 2008. - 46 с. - Б. ц.
172
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Головна передача і механізми повороту гусеничних тракторів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 14 с. - Б. ц.
173
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Ходова частина автомобиля". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 15 с. - Б. ц.
174
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Ходова частина гусеничного трактора". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 16 с. - Б. ц.
2007
175 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Обоснование критериев деятельности пахотного агрегата на базе шарнирно-сочлененного трактора при различных силах, приложенные к колесам [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев // Екологія. Математика. Електроенергетика : Вісник НТУ (ХПІ). - Х., 2007. - Вип. 24. - С. 84-90
176 Артьомов, Микола Прокопович.
До вирішення питання кінематики руху шарнірно-зчленованого трактора під час повороту із змінним радіусом [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв // Праці Таврійської держ. агротехн. акад. . - Мелітополь, 2007. - Вип. 7, Т. 1. - С. 205-212.
177 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо впливу гідравлічних характеристик деталей приводу системи рульового керування на надійність роботи та рух орного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, М. Ф. Бойко // Вiсник Хаpкiв. нац. техн. ун-ту сiл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - Вип. 51: Пpоблеми надiйностi машин та засобiв механiзацiї с.-г. виp-ва. - С. 97-107. - Бібліогр.: с. 106
178 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Устойчивость движения насосного агрегата при неравномерном распределении нагрузок по бортам колесного трактора [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев // Автоматика та тракторобудування : Вісник ХТУ (ХПІ). - Х., 2007. - Вип. 12. - С. 14-22
179629.114.2 К 63
Комплекс машин на основі ХТЗ-121 для вирощування просапних культур [Текст] / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Техніка АПК. - 2007. - № 6. - С. 33-35. - Бібліогр.: с. 35
180 Артемов, Николай Прокофьевич.
Об экономической обоснованности использования прибора комплексной оценки устойчивости движения пахотного агрегата [Текст] / Н. П. Артемов, А. Ю. Бобловский // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - Вип. 56 : Економічні науки. - С. 23-30. - Бібліогр.: с. 29-30
181 Лебедев, Анатолий Тихонович (23.02).
Устойчивость движения пахотного агрегата при неравномерном распределении нагрузок по бортам колесного трактора [Текст] : сборник научных трудов / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов ; "Харьковский политехнический ин-т", нац. техн. ун-т // Вестник нац. техн. ун-та "ХПИ" : сборник науч. тр. : темат. вып. - Х : НТУ "ХПИ", 2007. - Вып. 12: Автомобиле-и тракторостроение. - С. 14-21. - Библиогр.: с. 21
2006
182 Артьомов, Микола Прокопович.
Про вплив технічного стану системи керування на стійкість руху сільськогосподарського агрегату [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - Вип. 44 : Механізація с.-г. вироб. : у 2 т., Т. 2. - С. 214-220.
183631.3 А 86 Артьомов, Микола Прокопович.
Підвищення стійкості руху орного агрегату при зміні технічних параметрів системи керування [Текст] : автореф. дис..канд. техн. наук: 05.05.11 / М. П. Аpтьомов. - Х. : [б. и.], 2006. - 20 с. -
184 Артьомов, Микола Прокопович.
Щодо вирішення питання стійкості руху орного агрегату при зміні технічного стану гідрооб'ємного рульового керування [Текст] / М. П. Артьомов // Праці Таврійського держ. агротехн. акад. - Мелітополь, 2006. - Вип. 39. - С. 33-38.
185 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку параметрів гальмівного шляху тракторного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, Б. П. Шабельник // Вібрації в техніці та технологіях. - 2006. - № 1. - С. 145-146.
186629.114.2(075) Т 65
Трактори та автомобілі. Ч. 4. Робоче, додаткове і допоміжне обладнання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, М. Ф. Бойко, А. Т. Лебедєв, Д. І. Мазоренко, С. В. Шушляпін ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : [б. и.], 2006. - 164 с. - Бібліогр.: с. 162. - 15.00 грн.
187629.017.2 Ш 12 Шабельник, Б. П.
До методики розрахунку параметрів гальмівного шляху тракторного агрегату [Текст] / Б. П. Шабельник, М. П. Артьомов // Вібрації в техніці та технологіях. - 2006. - № 1 (43). - С. 145-146. - Бібліогр.: с. 146
2005
188 Артемов, Николай Прокофьевич.
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з конструкції тракторів і автомобілів / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. Г. Макаренко. - Харків : НМЦ ХНТУСГ, 2005. - 80 с. - Б. ц.
189
Анализ работоспособности вала отбора мощности [Текст] / В. Н. Антощенков, Н. П. Артемов, И. А. Шевченко, В. А. Толстолуцкий // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : зб. наук. пр. / ХНТУСГ. - Харків : ХНТУСГ, 2005. - Вип. 39: Технічний сервіс АПК, техніка та технології у с.-г. машинобудуванні. - С. 96-100. - Бібліогр.: с. 100
190 Артьомов, Микола Прокопович.
Про вплив зовнішніх сил на керованість шарнірно з'єднаного трактора у складі машинного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов // Праці Таврійської держ. агротехн. акад. - Мелітополь, 2005. - Вип. 27. - С. 92-96.
191 Артемов, Николай Прокофьевич.
Управляемость трактора с шарнирно-сочлененной рамой при изменении технического состояния агрегатов рулевого управления [Текст] / Н. П. Артемов // Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке : материалы междунар. форума молодежи ХНТУСХ. - Харьков : ХНТУСХ, 2005. - С. 13.
2004
192631.3.001.52 Щ 61 Щербак, О. В.
Розрахунок змін тиску в гідроприводі рульового керування шарнірно-з'єднаного трактора під час роботи у складі МТА [Текст] / О. В. Щербак, М. П. Артьомов // Вісник Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. - Харьков, 2004. - Вып. 29: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 57-62.
193631.3(06) Ш 12 Шабельник, Б. П.
До методики розрахунку шляху машино-тракторного агрегату при криволінійному русі порівняно з прямолінійним [Текст] / Б. П. Шабельник, М. П. Артьомов // Вісник Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва : зб. наук. пр. / ХДТУСГ. - Харків, 2004. - Вип. 24 : Технiчний сеpвiс АПК, технiка та технологiї у сільськогосподарському машинобудуваннi. - С. 314-318. - Бібліогр. на прикінці ст.
194 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
К вопpосу влияния внешних сил на устойчивость движения шаpниpно-сочлененного тpактоpа в составе пахотного агpегата [Текст] / Н. П. Артемов, Н. Ф. Бойко // Вестн. ХНАДУ. - Х., 2004. - Вып. 27. - С. 35-38
2003
195 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Обеспечение устойчивости движения и упpавляемости шаpниpно-сочлененных тpактоpов в составе МТА [Текст] : сборник / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, О. В. Щеpбак // Технiко-технол. аспекти pозвитку та випpобування нової технiки i технологiй для сiл. госп-ва Укpаїни : збірник наук. пр. УкрНДІПВТ. - Дослідницьке, 2003. - Вип. 6(20). - С. 349-355
196 Бойко, М. Ф.
До pозpобки математичної моделi стiйкостi pуху тpактоpа з шаpнipно-з'єднаною pамою пpи неpiвному pозполiлу навантажень на колесах [Текст] / М. Ф. Бойко, М. П. Артьомов // Вiсн. ХДТУСГ. - Х., 2003. - Вип.20: Механiзацiя с.-г. виp-ва. - С. 28-31
197629.114.2(06) Т 99 Лебедев, Анатолий Тихонович (23.02).
Тяговый КПД тpактоpа пpи неpавномеpном pаспpеделении pеакций между колесами [Текст] : сборник научных трудов / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, А. А. Гpиненко // Тpактоpная энеpгетика в pастениеводстве : сборник науч. тp. / ХГТУСХ (Науч.-техн. тракторный центр "Агропромтрактор"). - Х., 2003. - Вып. 6. - С. 49-56. - Библиогр.: с. 56
198631.171(06) В 53 Бойко, М. Ф.
До розробки математичної моделі стійкості руху трактора з шарнірно-з'єднаною рамою при нерівномірному розподілу навантажень на колесах [Текст] / М. Ф. Бойко, М. П. Артьомов // Вісник Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва : зб. наук. пр. / ХДТУСГ. - Харків, 2003. - Вип. 20: Механізація сільськогосподарського виробництва (присвячений пам'яті академіка Петра Мефодійовича Василенка). - С. 28-31. - Бібліогр.: с. 31. - ISBN 5-7987-0176Х
199 Артемов, Николай Прокофьевич.
Методика оценки нагруженности и оптимизации корпуса шарнирного сочленения трактора Т-150К [Текст] / Н. П. Артемов, В. Г. Кухтов, О. В. Щербак, В. И. Лисовой // Совершенствование машин для земляных и дорожных работ : сборник науч. тр. ХНАДУ. - Харьков, 2003. - Вып. 11. - С. 72-76.
2002
200629.114.2(06) Т 65
Тракторная энергетика в растениеводстве [Текст] : сборник науч. тр. Вып. 5 / ХГТУСХ. - Х. : [б. и.], 2002. - 368 с. - ISBN 5-7987-0176Х : 5.00 грн.
201631.312 А 86 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
О повышении устойчивости прямолинейного движения шарнирно-сочлененного трактора в составе МТА [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. / ХГТУСХ. - Х., 2002. - Вып. 5. - С. 175-180. - Библиогр.: с. 180. - ISBN 5-7987-0176Х
2001
202
Методичнi pозpобки до pоздiлу "Будова тpактоpiв i автомобiлiв" [Текст] : методические указания / О. В. Єсіпов, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. Г. Макаренко, С. В. Шушляпін, Ю. М. Кулаков, М. П. Артьомов. - Х. : НМЦ, 2001. - 24 с. - Б. ц.
2000
203 Артемов, Николай Прокофьевич.
Обеспечение функциональной стабильности гидропривода рулевого управления шарнирно-сочлененного трактора при проведении сельскохозяйственных работ / Н. П. Артемов // Вісник Харків. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. - Харків : ХДТУСГ, 2000. - Вип. 1 : Механізація сільськогосподарського виробництва. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
1999
204 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение критериев устойчивости движения и управляемости шарнирно сочлененных тракторов [Текст] / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. - Харьков, 1999. - С. 194-198.
1998
205 Артемов, Николай Прокофьевич.
Повышение функциональной стабильности гидропривода рулевого управления трактора [Текст] / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. - Харьков : ХИМЭСХ, 1998. - С. 144-149.
1997
206 Артемов, Николай Прокофьевич.
Применение методов статистической диагностики (теории случайных функций) их исследованию точности работы мобильных агрегатов [Текст] / Н. П. Артемов, Н. В. Слоновский // Вестник ХГПУ (ХПИ) экология. Математика. Электроэнергетика. - 1997. - Вып. 8. - С. 56-58.
1996
207 Артемов, Николай Прокофьевич.
Влияние сроков проведения технических обслуживаний на величину ресурса трактора Т-150К [Текст] / Н. П. Артемов // Вопросы механизации сельского хозяйства : сборник науч. тр. - Харьков : ХИМЭСХ, 1996. - С. 115-119.
208 Артемов, Николай Прокофьевич.
Эксплуатационная надежность трактора Т-150К при соблюдении сроков проведения технического обслуживания [Текст] / Н. П. Артемов // Удосконалення технологій, технічних засобів та підготовки спеціалістів для с.-г. виробництва. - Харків : ХИМЕСГ, 1996. - С. 22-26.
209 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Захисти права людей! [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 1996. - листоп. (№14-15). - С. 1